Právní služby

Jaké právní služby poskytujeme?

Poskytujeme právní služby spočívající zejména v právním poradenství, sepisování listin a elektronických podání, zpracovávání právních rozborů a dalších formách právní pomoci.

Máme rozsáhlé zkušenosti při zastupování klientů v nejrůznějších oborech práva, napříč všemi odvětvími průmyslu. Naše služby zahrnují jak detailní rozbor případu po hmotně právní i procesní stránce, tak i vypracování strategie pro řešení sporu a obhajování práv klientů před soudy. Jsme připraveni Vás zastupovat v soudním, správním, rozhodčím i jiném řízení, ať již se jedná o jednoduché spory nebo spory komplexní.

Oblasti práva ve kterých působíme

Nenašli jste níže požadovanou službu? Neváhejte nás kontaktovat, uvádíme pouze ty nejběžnější služby, ale zvládneme toho více.

→ Občanské právo

→ Obchodní právo

→ Rodinné právo

→ Zdravotnické právo

→ Pracovní právo

→ Správní právo

→ Trestní právo

→ Insolvenční právo

Občanské právo

Kupní smlouvy, darovací smlouvy

 • Pokud prodáváte, kupujete, darujete či směňujete nemovitosti, sepíšeme Vám příslušné smlouvy a návrhy pro řízení na katastrálním úřadu, posoudíme správnost smluv, které Vám dodala druhá smluvní strana a upozorníme Vás na rizikové faktory při podpisu smluv.
 • Naše advokátní kancelář je oprávněna poskytovat advokátní úschovy, a jsme Vám tak schopni (nejen) při koupi či prodeji nemovitosti zajistit advokátní úschovu kupní ceny.

Věcná břemena, služebnosti, zástavní práva

 • Poradíme jak na zřízení, změny, zrušení věcných břemen, zástavních práv i jiných obdobných institutů.

Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy

 • Zpracujeme pro Vás nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, poskytneme Vám podporu ve vztazích s Vašimi nájemníky nebo pronajímateli.

Jiné smlouvy

 • Jsme pro Vás schopni připravit prakticky jakoukoliv další smlouvu dle Vašich požadavků. Ať se jedná o typickou smlouvu o dílo, netypickou smlouvu o výpůjčce nebo o zcela nový smluvní typ, který bude přesně přizpůsoben Vašim potřebám.

Zastupování v občanskoprávním řízení, exekučním řízení (vymáhání pohledávek)

 • Budeme Vás zastupovat v řízeních před soudy a v následném exekučním či jiném řízení o vymožení Vašeho práva.
 • Připravíme pro Vás nezbytné návrhy, jako je odpor proti platebnímu příkazu, námitky proti směnečnému platebnímu příkazu či jakékoliv jiné nezbytné návrhy.

Náhrada škody, bezdůvodné obohacení

 • Způsobil Vám někdo škodu, obohatil se na Váš úkor? Budeme pro Vás vymáhat náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení či jiných nároků, budeme jednat či vyjednávat s protistranou.

Dědické právo

 • Připravíme Vám závět, listinu o vydědění, poradíme Vám, jak na dědické řízení a rádi Vás v tomto řízení zastoupíme.

Autorské právo

 • Zajistíme Vám právní pomoc v oblasti autorského práva, budeme Vás zastupovat v řízení o zápisu ochranných známek, připravíme či zkontrolujeme pro Vás licenční smlouvu, budeme pro Vás vymáhat Vaše nároky z neoprávněného užívání autorského díla, ochranné známky či průmyslového vzoru, zajistíme převod doménového jména významného pro Vaší internetovou prezentaci.

Obchodní právo

Smlouvy týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti

 • Zpracujeme pro Vás jakoukoliv smlouvu dle Vašich požadavků v rámci Vaší podnikatelské i nepodnikatelské činnosti.

Zakládání, přeměny, likvidace všech forem obchodních společností

 • Učiníme nutné kroky k založení a vzniku Vaší obchodní společnosti (SRO, AS, KS, VS), přeměnám i zániku a likvidaci. Sepíšeme pro Vás zakladatelské dokumenty, obstaráme zápisy do veřejného rejstříku, zajistíme veškeré aspekty přeměny obchodní společnosti při fúzi, rozdělení, převodu obchodního podílu na společníka či třetí osobu nebo při změně právní formy.

Zajištění podnikatelských oprávnění

 • Připravíme pro Vás dokumenty pro zajištění živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění. Poskytneme Vám podporu pokud podnikáte jako samostatný podnikatel, např. i smluvní úpravou vztahu s odpovědným zástupcem.

Obchodní podmínky, ochrana osobních údajů (GDPR), cookies a další

 • Zpracováváme obchodní podmínky (nejen) internetových e-shopů a jejich systémů, tak aby splňovaly podmínky stanovené právním řádem, poskytneme Vám podporu v otázkách ochrany osobních údajů.

Ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva, nekalá soutěž

 • Zajistíme Vám právní pomoc v oblasti autorského práva, budeme Vás zastupovat v řízení o zápisu ochranných známek, připravíme či zkontrolujeme pro Vás licenční smlouvu, budeme pro Vás vymáhat Vaše nároky z neoprávněného užívání autorského díla, ochranné známky či průmyslového vzoru, zajistíme převod doménového jména významného pro Vaší internetovou prezentaci.

Zastupování či právní pomoc při právních jednáních

 • Zajistíme Vám svolání a následný průběh jednání orgánů Vaší korporace (např. valné hromady) a budeme Vám při těchto jednáních asistovat.

Sporná agenda

 • Samozřejmostí je zajištění zastoupení ve všech typech sporů vznikajících z obchodněprávních vztahů, a to v řízeních před soudy, správními orgány, rozhodci a jinými institucemi.

Rodinné právo

Řešení sporných i nesporných rozvodových řízení 

 • U nesporného rozvodu s Vámi sepíšeme návrh na rozvod manželství, smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, dohodu o úpravě péče, styku a výživného nezletilých dětí i další nezbytné dokumenty.
 • Při sporném rozvodu Vám připravíme návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí, návrh na rozvod manželství, návrh na vypořádání majetkových poměrů a další potřebné návrhy.

Řízení o určování otcovství

 • Pokud se domníváte, že Vaše dítě ve skutečnosti není Vaše, připravíme Vám návrh na určení či popření otcovství, vysvětlíme Vám konkrétní postup a zastoupíme Vás v řízení před soudy. 

Zastupování při osvojení dítěte

 • Poradíme Vám v právních náležitostech opatrovnictví, pěstounství či poručnictví, aby byl celý proces rychlejší a pro Vás nenáročný.

Vymáhání dlužného výživného

 • Připravíme pro Vás výzvu pro neplacení alimentů, případně exekuční návrh pro jejich vymožení a trestní oznámení. 

Modifikace společného jmění manželů

 • Připravíme pro Vás předmanželskou smlouvu, zajistíme Vám zúžení, rozšíření rozsahu společného jmění manželů či jinou modifikaci společného majetkového režimu (režim oddělených jmění apod.)

Zdravotnické právo

Náhrada škody na zdraví 

 • Zajistíme pro Vás náhradu škody způsobenou nesprávným postupem zdravotnického zařízení
 • Vymůžeme pro Vás bolestné, duševní útrapy a ztížení společenského uplatnění a případné další nároky způsobené Vám újmou na zdraví.

Náhrada nemajetkové újmy

 • Při zásahu do Vašich přirozených práv např. při smrti Vašich blízkých pro Vás zajistíme náhradu nemajetkové újmy.

Pracovní a služební úrazy

 • Pomůžeme Vám uplatnit náhradu újmy po svém zaměstnavateli a vyjednáme pro Vás maximální možné odškodnění.

Nemoci související s povoláním

 • Pokud Vám nemoc vznikla při zaměstnání nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, zajistíme Vám náhradu újmy, která Vám byla takto způsobena.

Úrazy studentů ve škole nebo při sportu

 • Pokud Vám nebo Vašemu dítěti vznikla během vyučování nebo v souvislosti s ním škoda na zdraví, vymůžeme po škole Vaše nároky.

  Pracovní právo

  Pracovně právní dokumenty

  • Vyhotovíme či zkontrolujeme pro Vás pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti, manažerské smlouvy i listiny směřujících k ukončení pracovního poměru (včetně vzorové dokumentace a manuálů k používání vzorů).
  • Zajistíme kompletní právní asistenci pro zaměstnavatele i zaměstnance v rámci hromadných propouštění, řešení otázek bezpečnosti práce, konkurenčních doložek, rovných příležitostí, agenturního zaměstnávání, apod.

  Neplatné skončení pracovního poměru

  • Provedeme Vás předsoudním jednáním, posoudíme pro Vás platnost či neplatnost výpovědi nebo jiného typu skončení pracovního poměru, připravíme pro Vás žalobu na neplatné skončení pracovního poměru a budeme Vás v tomto řízení dále zastupovat.

  Diskriminace 

  • Zajistíme komplexní poradenství i zastoupení v oblasti diskriminace a šikany na pracovišti, a to zejména na úseku odměňování, přístupu k zaměstnancům apod.

  Náhrada škody

  • Pomůžeme Vám uplatnit náhradu újmy po svém zaměstnavateli a vyjednáme pro Vás maximální možné odškodnění.

  Poradenství

  • Poskytneme Vám konzultace v oblasti pracovního práva, kolektivního vyjednávání a všech souvisejících pracovněprávních oblastech pro zaměstnance i pro zaměstnavatele.

  Správní právo

  Správní řízení

  • Budeme Vás zastupovat ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy (např. řízení před katastrem nemovitostí, před živnostenskými úřady…).

  • Připravíme pro Vás podklady a dokumenty potřebné pro vydání správních rozhodnutí.
  • Podáme za Vás řádné i mimořádné opravné prostředky, žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, jakož i kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

  Přestupková řízení či řízení o jiných správních deliktech

  • Zajistíme Vám komplexní poradenství a služby v této oblasti.
  • Připravíme právní rozbor Vašeho případu a navržení nejlepších možností řešení Vaší situace.
  • Zastoupíme Vás v řízení o přestupku před správním orgánem.

  Řízení týkající se dopravních přestupků

  • Zachráníme Vám řidičský průkaz, body či peníze za pokuty.

  Sociální zabezpečení a důchody

  • Zastoupíme Vás ve všech typech sporů týkající se oblasti sociálního zabezpečení (pojištění, sociální dávky, důchody apod.) před soudy, úřady a jinými institucemi.

  Náhrada škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem

  • Uplatníme pro Vás nároky vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem a případně je vymůžeme soudní cestou

  Trestní právo

  Obhajoba v trestním řízení

  • Poskytneme Vám obhajobu v celém trestním řízení, a to od fáze prověřování, zahájení trestního stíhání, až po zastupování před policejními orgány a soudy.
  • Sepíšeme pro Vás návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, prominutí zbytku výkonu trestu, přeložení do jiné věznice či jiné návrhy. 
  • Sepíšeme pro Vás veškerá podání související s trestním řízení (odvolání, dovolání, ústavní stížnost, návrh na povolení obnovy řízení, stížnost pro porušení zákona…)

  Zastupování obětí a poškozených 

  • Připravíme pro Vás trestní oznámení, pomůžeme Vám s jednáním s policií.
  • Uplatníme za Vás náhradu škody, která Vám vznikla spácháním trestného činu a zastoupíme Vás v trestních či civilních řízeních souvisejících s vymáháním této škody.

  Náhrada škody vůči státu za škodu vzniklou trestním stíháním, vazbou či uvězněním

  • Zajistíme Vám odškodnění v případech, kdy Vám vznikla nemajetková újma nezákonným trestním stíháním, vazbou, uvězněním či jiným zásahem do Vaší svobody. 

  Posouzení připravovaných obchodních transakcí

  • Posoudíme pro Vás připravované obchodní transakce, abyste si byli jisti jejich zákonností a tím, že uvedenou transakcí nedojde ke spáchání přestupku či trestného činu.

  Insolvenční právo

  Právní poradenství poskytované dlužníkům

  • Pomůžeme dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením dluhů, ať již se jedná o jednotlivce či společnosti. Budeme vyjednávat s věřiteli o možnosti splátek či odpuštění části dluhu
  • Zajistíme podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení či návrhu na povolení oddlužení a zastoupíme Vás následně v insolvenčním řízení. 

  Právní poradenství poskytované věřitelům

  • Zajistíme Vám, aby bylo dosaženo co nejlepší výtěžnosti pohledávek za dlužníkem v insolvenčním i jiném řízení.
  • U nesolventních dlužníků dohledáme „odkloněný“ majetek, abyste se mohli z tohoto majetku uspokojit, popř. zajistíme zahrnutí tohoto majetku do majetkové podstaty v insolvenčním řízení. 
  • Sepíšeme za Vás na Vašeho dlužníka insolvenční návrh, zajistíme pro Vás přípravu a podání přihlášky do insolvenčního řízení
  • Zastoupíme Vás na schůzích věřitelů, v případných incidenčních sporech v průběhu insolvenčního řízení, sporech v rámci vyloučení věcí, práv a jiných majetkových hodnot z majetkové podstaty úpadce apod.

  Další právní služby

  • Pokud byl Váš majetek neoprávněně zahrnut do majetkové podstaty, pak pro Vás vypracujeme vylučovací žalobu a zastoupíme Vás v následném řízení.
  • Zajistíme kontrolu solventnosti a lustrace protistrany.
  • Poradíme Vám, jakým způsobem nejefektivněji vymoci Vaši pohledávku.

  Kontaktujte nás