Ceník služeb

Jistě jste si všimli, že na mnoha stránkách advokátních kanceláří chybí, kolik klient zaplatí za poskytnuté právní služby. My nic neskrýváme, a proto se Vám níže pokusíme specifikovat v jakém rozmezí se ceny poskytovaných právních služeb pohybují.

Časová odměna

Časová odměna neboli odměna hodinová je nejobvyklejším způsobem odměňování, který naše advokátní kancelář s klienty sjednává.

 

Základní sazba odměny je 2.000,- Kč včetně DPH. Tato sazba však není pevná a s ohledem na konkrétní okolnosti případu ji lze sjednat ve vyšší i nižší výši.

Časová odměna je typická u:

Zastupování v soudních i jiných řízení
Osobních schůzek
Vyjednávání s protistranou

Úkolová odměna

Sjednání úkolové odměny je typické v případě, kdy má právní služba spočívat v sepisu smlouvy či jiného podání. Tato cena se opět odvíjí od náročnosti a času stráveného vypracováním konkrétního podání (na konkrétní ceně se před poskytnutím služby samozřejmě domluvíme). Určitou představu o hodnotě tohoto typu právních služeb si budete moci udělat v sekci „právní služby online“, ve které budou obsaženy právní služby, které naše advokátní kancelář poskytuje nejčastěji a z toho důvodu již dokáže předpokládat částku za poskytnutí těchto služeb (pozn. uvedenou sekci pro Vás nyní připravujeme).

Úkolová odměna je typická u:

Sepisování smluv
Právních rešerší

Paušální odměna

Pokud chcete využívat právních služeb pravidelně, pak pro Vás bude pravděpodobně nejvýhodnější platit za služby paušální částkou, jelikož odměna sjednaná tímto způsobem je obvykle nižší než odměna hodinová či úkolová. Sjednání tohoto způsobu odměňování spočívá v tom, že odměna je hrazena (standardně) měsíčně a zahrnuje v sobě garantovaný počet hodin na poskytování právních služeb, které můžete v daném měsíci využít. Tyto garantované hodiny můžete čerpat na veškeré naše služby (příprava smluv, zastoupení při jednáních apod.).

Paušální odměna je typická u:

Zastupování klientů dlouhodobě v typově obdobných sporech

Jiné způsoby odměňování

 

Naše advokátní kancelář se nebrání ani jinému než časovému, úkolovému či paušálnímu způsobu odměňování. Jak již bylo opakovaně uvedeno výše, pak způsob odměňování bude záležet na naší domluvě a můžeme se domluvit např. na odměně, která se bude odvíjet od úspěchu ve Vaší věci nebo na úplně jiném způsobu odměňování.

 

Která z výše uvedených odměn mi bude účtována?

Na způsobu odměňování se domluvíme na osobní schůzce. Poskytování právních služeb je velice rozmanitá činnost a bez znalosti Vašeho problému není možné předem stanovit, který způsob odměňování bude vhodné ve Vašem případě zvolit.

Kolik bude právní služba celkem stát?

Každý právní problém je odlišný a jinak časově náročný a není tak možné stanovit odměnu advokáta pevnou částkou a není taktéž možné sestavit komplexní ceník, který by zahrnoval veškeré právní úkony. Po seznámení se s Vaší právní věcí jsme připraveni vytvořit Vám předběžnou kalkulaci, abyste si mohli udělat představu o konečné ceně za poskytnuté právní služby.

 

Jak je to s odměnou v soudním řízení?

V případě, že si sjednáme mezi sebou odměnu, pak i v soudním řízení mezi námi bude nadále platit tato sjednaná sazba. Je však nutné uvést, že tato odměna již nemusí platit vůči protistraně sporu. Odměna (zejména) v soudních řízeních je totiž určována tzv. „mimosmluvně“ dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 

Výpočet odměny v advokátním tarifu je založen na tom, že jsou stanoveny typy důležitých jednání advokáta – úkony právní služby, které je nutné si zařadit pod daný právní případ a zjistit tak jeho takzvanou tarifní hodnotu, tedy jeho jakési peněžité ocenění. Z této tarifní hodnoty se pak na základě sazebníku určí sazba mimosmluvní odměny, neboli částka, která advokátovi náleží za uskutečnění jednoho úkonu právní služby (například převzetí a příprava zastoupení, písemné podání soudu, účast na jednání před soudem, jednání s protistranou, návrh na předběžné opatření atd.).

Odměna v těchto řízeních je určována na základě tarifu (a nikoliv na základě smluvní odměny), aby nedocházelo k nerovnostem při povinnosti náhrady nákladů řízení neúspěšné strany sporu vůči straně úspěšné. Český právní řád totiž ovládá tzv. „zásada úspěchu ve věci“, která se projevuje tím způsobem, že neúspěšná strana sporu je povinna uhradit úspěšné straně sporu náklady právního zastoupení. Z uvedeného důvodu se používá pro určení této náhrady advokátní tarif, neboť by bylo značně nespravedlivé, kdyby si protistrana např. na základě časové odměny účtovala milion korun na hodinu a Vy byste pak byli povinni k náhradě této částky.

Z výše uvedeného vyplývá, že uvedená mimosmluvní odměna pro Vás bude podstatná téměř výlučně ve vztahu k protistraně v případě neúspěšného soudního řízení (tzn. když budete povinni uhradit náhradu nákladů řízení protistraně). Jediná výjimka nastane v případě, pokud by Vám byla povinna protistrana uhradit vyšší náhradu nákladů řízení než odměnu, kterou jsme si sjednali mezi sebou. V takovém případě bude odměna určena dle pravidel mimosmluvní odměny, za právní služby Vám vystavíme fakturu znějící na 0,- Kč a vrátíme Vám veškeré již uhrazené prostředky za právní zastoupení.