Vítejte na našem webu

Advokátní kancelář
Hanus & Švrček

Úspěch práce advokáta závisí na stupni vyřešení vašeho problému, nikoliv na množství popsaného papíru.

Mgr. Jaroslav Hanus a Mgr. Petr Švrček

A

dvokátní kancelář byla založena v roce 2010 advokátem Mgr. Jaroslavem Hanusem, na jehož profesní praxi a zkušenosti současná advokátní kancelář navazuje. Standardem naší advokátní kanceláře je vysoká odbornost a profesionalita každého z členů kanceláře. Na problémy klientů nahlížíme komplexně, protože jen takový pohled může přinést efektivní řešení. Nabízíme však více než jen řešení vzniklého problému, umíme předvídat rizika a proaktivně dát klientům řadu doporučení. V neposlední řadě klientům garantujeme absolutní diskrétnost a vysoký standard zabezpečení dat.

Náš tým je sestaven tak, aby Vám byl schopen poskytnout právní služby na nejvyšší úrovni ve všech oblastech práva. Spolupracujeme s celou řadou externích odborníků v souvisejících oborech, zejména s notáři, exekutorskými úřady, překladateli a soudními znalci, a jsme tak schopni klientům nabídnout skutečně všestranné řešení. Díky propojení s významnými rejstříky nabízíme užitečné doplňující služby a pomoc (např. automatická kontrola solventnosti a lustrace protistran). Samozřejmostí je zastupování klientů před obecnými soudy všech stupňů, před Ústavním soudem ČR, ve všech správních řízeních a ve správním soudnictví.

Potřebuji vůbec advokáta?

Prakticky každý již slyšel, že někdo prohrál soudní spor, jelikož „měl horšího právníka“. Ač je uvedené tvrzení značně zjednodušující, nelze pominout, že se prakticky u každého soudního řízení kvalita právního zastoupení skutečně odrazí. Rozhodnutí soudu či jiného orgánu v praxi závisí nejen na přednesených argumentech či důkazech, ale i na způsobu, jakým je strany formulují a podepřou je svou právní analýzou.

Ač se tedy může často zdát, že právní zastoupení je (např. pro jednoduchost věci) zcela zbytečné, pak je nutné říct, že úspěch ve sporu vždy alespoň částečně záleží na kvalitě právního zastoupení a na schopnostech Vašeho advokáta přeložit složitou historii propletence vztahů do srozumitelného podání podloženého pádnou právní argumentací.

V jakých oblastech práva působíme?

Občanské právo 

Sepíšeme jakékoliv smlouvy dle Vašich požadavků (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, služebností, zástavních práv, nájemní smlouvy…). Budeme Vás zastupovat v řízení před soudy.  

Obchodní právo 

Sepíšeme Vám smlouvy týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti, založíme, přeměníme či zlikvidujeme jakoukoliv formu obchodní společnosti, sepíšeme Vám obchodní podmínky a mnoho dalšího.

Rodinné právo 

Pomůžeme Vám s rozvodovým řízením, vymůžeme Vám dlužné výživné. Zastoupíme Vás při osvojení dítěte. Připravíme Vám návrh na určení či popření otcovství, vysvětlíme Vám konkrétní postup a zastoupíme Vás v řízení před soudy.

Zdravotnické právo

Zajistíme pro Vás náhradu škodu na zdraví, náhradu nemajetkové újmy. Pomůžeme Vám uplatnit náhradu újmy po zaměstnavateli.

Pracovní právo

Vyhotovíme Vám veškeré pracovně právní dokumenty. Posoudíme pro Vás platnost či neplatnost výpovědi.

Správní právo

Budeme Vás zastupovat ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy. Zachráníme Vám řidičský průkaz, body či peníze za pokuty.

Trestní právo

Poskytneme Vám obhajobu v celém trestním řízení, a to od fáze prověřování, zahájení trestního stíhání, až po zastupování před policejními orgány a soudy.

Insolvenční právo

Poskytneme Vám právní poradenství týkající se insolvenčního řízení, ať jste na straně dlužníka či věřitele.