Hanus & Švrček
(+420) 703 148 553  (Po-Pá: 8:30-18:00)
Menu
 
 

Právní služby Bezplatné právní poradenství

V určitých případech a situacích poskytujeme své právní služby zdarma. Zda-li do této situace spadáte se dočtete níže.

 

Často se ptáte

Poskytuje Vaše advokátní kancelář bezplatnou právní pomoc?

faq  

Ano, naše právní kancelář poskytuje bezplatnou právní pomoc obětem trestných činů. Podrobnější informace naleznete zde.

Nejste obětí trestného činu, ale nemůžete si právní služby dovolit?

faq  

Nejste obětí trestného činu, potřebujete právní služby a nemůžete si právní služby dovolit? Zkuste se nám ozvat a pokusíme se vymyslet řešení, jak Vám poskytnout právní služby, abyste nyní nemuseli za právní služby platit. Stát Vám může v mnoha případech právní služby zaplatit za Vás – právní služby v takovém případě sice nejsou „bezplatné“, ale právní služby neplatíte Vy. Podívejte se níže na jednotlivé případy, kdy můžete mít nárok na bezplatné právní služby a jak Vám s tím můžeme pomoci.

Jste předlužení a přemýšlíte nad tím, zda podat insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení?)

faq  

Zdarma vyhodnotíme Vaší situaci, posoudíme šanci na úspěch při osobním bankrotu a připravíme podklady nezbytné k podání návrhu na povolení oddlužení. Pokud následně dospějeme k tomu, že insolvenční návrh podáme, pak se nemusíte obávat, že bychom Vám předem za sepsání insolvenčního návrhu něco účtovali. Pohledávku na odměnu za sepsání insolvenčního návrhu si přihlásíme do insolvenčního řízení, což pro Vás znamená, že nebudete za právní služby přímo platit nic (za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení advokátem je odměna určená zákonem dle ustanovení § 390a odst. 3 IZ ve výši 4.000 Kč bez DPH, v případě společného oddlužení manželů 6.000 Kč bez DPH. Tato odměna bude přihlášena do insolvenčního řízení a bude uhrazena až v průběhu oddlužení).

Jste účastníkem občanského soudního řízení a chcete bezplatnou pomoc advokáta?

faq  

V občanském soudním řízení máte nárok na ustanovení advokáta v případě, pokud Vaše majetkové poměry nestačí na to, abyste si zástupce hradili sami, a pokud je ustanovení advokáta v konkrétní věci účelné (zda má smysl ustanovit Vám zástupce v situaci, kdy je zřejmé, že ve věci nelze očekávat úspěch). Tyto skutečnosti musíte doložit a připojit je k žádosti pro ustanovení právního zástupce před soudem.

Pokud budete mít zájem o to, aby některý z našich advokátů byl takto ustanoven, pak Vám s přípravou této žádosti zdarma pomůžeme. Je však nutné podotknout, že soud nemusí jako advokáta ustanovit nás a koho Vám ustanoví je zcela na jeho uvážení (pokud však v návrhu uvedete konkrétního advokáta, pak tomuto návrhu soud obvykle vyhoví).

Jste obviněným v trestním řízení a chcete bezplatnou pomoc advokáta?

faq  

Nárok na bezplatnou právní pomoc máte v případě, pokud soudu osvědčíte, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil náklady obhajoby.

Aby Vám byl advokát ustanoven, musíte požádat o ustanovení advokáta soud. S přípravou této žádosti zdarma pomůžeme, pokud budete mít zájem o to, aby byl ustanoven některý z našich advokátů. Pokud Vám budeme následně ustanoveni, pak náklady obhajoby bude zcela nebo zčásti hradit stát.

Nevztahují se na mě výše uvedené případy, ale i tak chci bezplatnou právní pomoc.

faq  

Pokud na Vás netýká žádných z případů uvedených výše, nezoufejte. Zkusíme případnou úhradu za právní služby vymyslet tak, abyste si právní služby mohli dovolit. Typickým způsobem řešení je úhrada právních služeb až v případě úspěchu ve věci (v takovém případě nám typicky uhradí peníze až protistrana), nicméně můžeme vymyslet i jiný způsob řešení. Neváhejte se nám ozvat a zkusíme najít řešení výhodné pro obě strany.

 

Podrobněji k poskytování pomoci obětem trestných činů

Jako oběť trestného činu definuje zákon č. 45/2013 Sb. fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.

 

Za zvlášť zranitelnou oběť se pak při naplnění shora uvedené definice oběti rozumí:

  • dítě,
  • osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, dále
  • oběť trestného činu obchodování s lidmi a
  • oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. (Druhotnou újmou je zde myšlena újma, která nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie ČR, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní).

Obětí je např. fyzická osoba, která se stala terčem fyzického útoku, psychického týrání, ale i účastník dopravní nehody. Jako oběti pak vystupují i pozůstalí, došlo-li v důsledku trestného činu k úmrtí jejich příbuzného či osoby blízké.

Naše advokátní kancelář poskytuje bezplatnou právní pomoc výše uvedeným obětem trestných činů v rozsahu 4 hodin měsíčně celkem (nejedná se o individuální nárok každého jednotlivého žadatele). Pokud si nejste jisti, zda jste obětí trestného činu či nikoliv, neváhejte se na nás i tak obrátit.

Právní pomoc Vám poskytneme po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě každý všední den (případně dle dohody) v sídle advokáta v rozsahu první konzultace nepřesahující jednu hodinu. Během této hodiny typicky sepíšeme návrh na přiznání bezplatné právní pomoci zmocněnce či právní pomoci zmocněnce za sníženou odměnu dle § 51a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Budete-li totiž splňovat podmínky dle těchto ustanovení, máte právo na advokáta, který vás v průběhu celého řízení zastoupí na náklady státu. Fakticky to pro Vás znamená, že Vám právní služby budou poskytnuty nejen v rozsahu této jedné hodiny, ale v rámci celého trestního řízení.

Právo na bezplatnou právní pomoc posoudí soud

Konkrétní okolnosti pro přiznání práva na bezplatnou právní pomoc posoudí soud, který rozhoduje na základě uvedeného návrhu.

Pokud nesplňujete podmínky pro ustanovení zmocněnce z řad advokátů na náklady státu, pak Vás na uvedenou skutečnost upozorníme a případně se domluvíme na způsobu odměňování (pokud budete mít v takovém případě zájem i o placené právní služby).

V této souvislosti je vhodné uvést, že i v takovém případě můžete mít právo na náhradu nákladů svého právního zastoupení, pokud podáte návrh k soudu (tento návrh za Vás samozřejmě připravíme), a pokud dojde k pravomocnému odsouzení osoby trestně stíhané v předmětném trestním řízení a poškozenému byl v odsuzujícím rozsudku alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení. * Na základě návrhu vydá soud usnesení, kterým uloží odsouzenému povinnost nahradit Vám náklady potřebné k účelnému uplatnění tohoto nároku v trestním řízení, včetně nákladů vzniklých přibráním zmocněnce (advokáta). Povinnost k náhradě nákladů poškozeného má v takovém případě přímo odsouzený a nikoliv stát.

* Pokud nebyl poškozenému nárok přiznán ani zčásti, může soud, zcela nebo zčásti náklady související s účastí poškozeného v trestním řízení přiznat. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může náhradu přiměřeně snížit; Návrh nebude úspěšný v případech, kdy došlo k tzv. odklonu trestního řízení, tj. dojde např. k podmíněnému zastavení trestního stíhání, ke schválení narovnání nebo k podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání. Tato rozhodnutí nemají povahu odsuzujícího rozsudku.

Potřebujete poradit?

Poskytujeme velké množství poradenských služeb, jehož kompletním výčtem vás nechceme zahlcovat. Obraťte se na nás a zeptejte se, rádi pomůžeme.